นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แพทย์ปินส์ไม่มีแหล่งฝึก

(1/1)

heyboy:
มฟล.เปิดคณะใหม่ นายวันชัย ศิริชนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายที่จะเปิดสำนักวิชาใหม่ในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2555-2559) ประกอบด้วย

1.สำนักวิชาแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่ตั้งใจจะดำเนินการมานานแล้วแต่รอเวลาการพัฒนาเป็นระยะจนเกิดความพร้อมประกอบกับเป็นความต้องการของประชาชนชาวเชียงรายที่ต้องการให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพรองรับความขาดแคลนซึ่งขณะนี้ได้มีการเสนอโครงการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แล้วเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ1,700 ล้าน โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับความร่วมมือจากพลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไรประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานพัฒนาหลักสูตรและจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นอีกสำนักวิชาหนึ่งที่เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะดำเนินการเพื่อผลิตหมอฟันที่มีคุณภาพโดยได้รับความร่วมมือจาก รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)เป็นประธานร่างหลักสูตร

3.สำนักวิชาจีนวิทยาเน้นการเรียนการสอนด้านภาษาวัฒนธรม จีนธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีจุดเด่นในด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงรวมถึงรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่แล้ว

4.สำนักวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ให้กับนักศึกษา อาทิอาเซียนศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมโลจิสติกส์และการค้าปลีกชายแดนเป็นการรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ตามข่าวhttp://www.studychannels.com/

heyboy:
เพราะในไทยมีการเปิดโรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นอีก เรื่อยๆ เช่นมหาวิทยาลัยสยาม ทัตแพทย์และแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวในอนาคต ซึ่งเพิ่งเด็กไปเรียนเพื่อกลับมาใช่ทุนเป็นอาจารย์ ทำให้แหล่งฝึกงานตามรพ.ของรัฐหลายๆไม่สามารถรับเด็กมากได้

May:
เราผู้ที่ไปเรียนอยุ่ต่างประเทศก็ฝึกที่ต่างประเทศไปเลยสิ แล้วค่อยกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพที่ไทย เชื่อแน่เลยว่าการพัฒนาในระบบการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแพทย์ในประเทศไทยยังช้าในเรื่องของการเปิดกว้าง ทำให้ตัดโอกาสของคนบางคนไป ส่วนคนที่อยากเรียนจริงๆ เขายังเปิดกว้างในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น อายุผู้เข้าเรียน,ระยะเวลาเรียน,และโอกาสสอบใบประกอบวิชาชีพเราก็ควรจะไปเรียนเสียเถิด แอบๆ ไม่ต้องโพยพายมาก เพราะทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ค่อยจับอะไรมาเอ๋ยทัก ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะนี่ อย่าเอ็ดไป จู๊ๆๆๆๆๆ :-* :-* :-* :-X :-X :-X :-X

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ